Shiva Slokas in Telugu/ తెలుగులో శివ శ్లోకాలు/

శివుడిని దేవతల దేవుడు మహాదేవ్ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే దేవతలందరూ వదులుకున్నప్పుడు, పడవ దాటడానికి అన్ని విధాలుగా సహాయం చేసేది భోలే బాబా. శివుని పూజించే మూల మంత్రం "ఓం నమః శివాయ". అయితే ఈ మంత్రం కాకుండా మహాదేవునికి ఇష్టమైన కొన్ని మంత్రాలు కూడా ఉన్నాయి.
  ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధి పుష్టివర్ధనం,
  ఉర్వారుకమివ్ బన్ధనన్ మృత్యోర్ముక్షీయ మమృతాత్ ।
  
  నమామిష్మిషన్ నిర్వాణరూపం. విభుం విశాల బ్రహ్మవేద రూపం.
  నిజాం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహమ్ । చిదాకాశ్మాకాశ్వాసం భజేహన్ ।
  
  మహాద్రిపార్శ్వే చ తాతే రమన్తం సమ్పూజ్యామనం సతతం మునిన్ద్రైః ।
  సురాసురైర్యక్షమహోర్గదాయిః కేదార్మిషం శివమకేమీదే ।
  
  పద్మావదాతమణికుణ్డల్గోవ్రుషాయ కృష్ణగరుప్రచుణ్డాంచార్చితాయ ।
  భస్మానుష్కత్విఖోత్పలమల్లికాయ నీలబజకణ్ఠసదృశాయ నమః శివాయ ।
  
  యం దకినిశాకినికాసమాజే నిశేవ్యమానం పిశితాశనైశ్చ ।
  సదా భీమాదిపద్ ప్రసిద్ధం తాన్ శంకరం భక్తహితం నమామి.
  
  నమస్కారం భగవాన్ రుద్ర భాస్కరమిత తేజసే.
  నమో భవయ్ దేవయ్ రసయామ్బుమయాత్మనే ।
  
  నిరాకారమొనకర్ములన్ తురీయం. గిరగ్యాంగోతిత్మిష్ గిరీశ్.
  కరాళం మహాకల్కలం కృపాలమ్. లోకంలో యోగ్యత లేదు.
  
  దృశ్యం విధ్మి క కరోమ్యనుతిష్మి కథం భయకులః ।
  ను తిస్శి రక్ష రక్ష మమయీ శంభో శరణాగతోస్మి తే ।
  
  ఆదిత్య సోం వరుణానిల్ సేవితయ్ యాజ్ఞాగ్నిహోత్రవర్ధుమానికేత్నాయ ।
  ఋక్సంవేదమునిభిః స్తుతిసంయుతాయ గోపాయ గోపాన్మితాయ నమః శివాయ ।
  
  అవన్తికాయ విహితావతారం ముక్తిప్రదాయ చ సజ్జనానామ్ ।
  అకాల మృత్యుః రక్షణే వన్దే మహాకల్మహాసురేశం ।
  మన్దాకినీసలిల్చన్దన్చార్చితాయ నన్దీశ్వరప్రమథనాత్మహేశ్వరాయ ।
  మన్దరపుష్పభూపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకరాయై నమః శివాయ ।
  
  రుద్రాష్టకమిదం ప్రోక్తం విప్రేణ హర్తోష్యే ।
  యే పఠన్తి నర భక్త్యా తేషాం శంభు: ప్రసీదతి.
  
  లంబత్స్ పింగల్ జాతా ముకుతోత్కటాయ దంష్ట్రకరాల్విక్టోత్కట్భైరవయ్.
  వ్యాఘ్రాజినామ్బర్ధరాయ మనోహరాయ త్రిలోక్నాథన్మితాయ నమః శివాయ ।
  
  సదుపాయకథాస్వపణ్డితో హృదయం దుఃఖంలో పగిలింది.
  శశిఖణ్డమణ్డనం శరణం యామి శరణ్యమిరమ్ ।
  
  తుషారాద్రిసంకాశగౌరం గభీరమ్ । మనోభూతకోటిప్రభాశ్రీ శరీరం.
  స్ఫురణమౌళికలోని చారుగంగ. లసద్భల్బలేందు కంఠే భుజంగ.
  
  దేవగణార్చితసేవితలింగం భవైర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్ ।
  దినకరకోటి ప్రభాకరలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్.
  
  సవిషైరీవ్ భోగగైఖ్వషయేరేభిర్లం పరీక్షతమ్ ।
  అమృతారివ సంభ్రమేం మామభిషాషు దయావలోకైన్.
  
  తస్మై నమః పరంకారకరణాయ దీప్తోజ్జ్వల్జ్వలిత్ పింగల్లోచనాయ ।
  నాగేన్ద్రహర్కృత్కుణ్డలభూషణాయ బ్రహ్మేన్ద్రవిష్ణువర్దాయ నమః శివాయ ।
  
  శివాయ గౌరీవదనబ్జ్వృన్ద్ సూర్యాయ దక్షధ్వరనాశకాయ ।
  శ్రీ నీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శీకారాయ నమః శివాయ.
  
  సుతమ్రపర్ణిజలరాశియోగే నిబ్ధ్య సేతుం విశిఖారసంఖ్యః ।
  శ్రీ రామచంద్రన్ మరియు రామేశ్వరాఖ్య నియత్ నమామికి అంకితం చేయబడింది.

  Leave a Comment